ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH

BIURO URSUS

 

księgi rachunkowe - OSOBY PRAWNE 

KLIENCI BIURA RACHUNKOWEGO
Skala lub rodzaj prowadzonego biznesu, wymierne korzyści podatkowe, czy też względy bezpieczeństwa, skłaniają wielu przedsiębiorców do wyboru takiej formy prawnej działalności gospodarczej, która z kolei wymagać będzie od nich prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Dotyczy to w szczególności:
 • spółek kapitałowych prawa handlowego (spółka z o.o.),
 • spółek osobowych  prawa handlowego (komandytowe),
 • fundacji i stowarzyszeń.

Po przekroczeniu określonego przepisami poziomu przychodów będą to także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie.

ZAKRES OBSŁUGI KSIĘGOWEJ

Biuro Rachunkowe oferuje kompleksowy outsourcing usług księgowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych oraz innych ewidencji do celów podatkowych. W ramach podpisanej umowy sporządzamy i przesyłamy elektronicznie wszelkie niezbędne zeznania i deklaracje podatkowe.

KOSZT PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Miesięczny koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych podlega indywidualnej wycenie i jest uzależniony od rodzaju i liczny prowadzonych rejestrów, liczby dokumentów do zaksięgowania oraz formy prawnej i specyfiki prowadzonej działalności.

DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE

W ramach dodatkowych usług księgowych nasze biuro rachunkowe oferuje:

 • opracowanie i zmiany w przyjętej przez jednostkę Polityce Rachunkowości,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • generowanie zestawień finansowych dla celów zarządczych.

Nasi klienci mogą liczyć na doradztwo w zakresie podatkowych aspektów prowadzenia działalności. Konsultacji udziela doradca podatkowy.

OBSŁUGA KSIĘGOWA firm osób fizycznych 

KONSULTACJA PODATKOWA

Wszystkim nowym klientom oferujemy bezpłatną konsultację podatkową, której celem jest ustalenie najlepszej formy opodatkowania prowadzonego biznesu. Porady udziela licencjonowany doradca podatkowy.

ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH

Biuro rachunkowe prowadzi stały monitoring zmian w prawie podatkowym, prawie pracy oraz przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Celem tych działań jest zapewnienie naszym klientom efektywnej, optymalnej, bezpiecznej oraz zgodnej z aktualnym stanem prawnym obsługi księgowej.

W naszym biurze księgowym każdy podmiot gospodarczy może liczyć na kompleksowe wsparcie w prowadzeniu ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa podatkowego.

Z dniem podpisania umowy na świadczenie usług księgowych przejmujemy na siebie wszelkie obowiązki sprawozdawczości podatkowej oraz obsługi zgłoszeń i rozliczeń z ZUS.

Nasze usługi księgowe w szczególności obejmują:

 • założenie i prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wypełnianie deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, VAT)  wraz z ich przekazem elektronicznym,
 • wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS wraz z ich przekazem elektronicznym.
AUDYT PODATKOWY

Jako jedni z niewielu biur rachunkowych w Warszawie Ursus oferujemy audyt poprawności rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT także podmiotom nieobjętym obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych.

ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE

OFERTA BIURA RACHUNKOWEGO
 • Rozliczamy wszelkie dochody uzyskanych przez podatnika w kraju i za granicą, niezależnie od ich źródła pochodzenia.
 • Nad poprawnością merytoryczną i rachunkową wypełnianych zeznań czuwa doradca podatkowy.
 • Na wykonane usługi rocznego rozliczenia dochodów udzielamy bezterminowej gwarancji obejmującej bezpłatne dokonanie ewentualnych korekt.

 

KADRY I PŁACE

Zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników zatrudnionych na umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.

Tym, co nas wyróżnia jest elastyczność w doborze świadczonych usług oraz możliwość zindywidualizowania oferty, tak aby najlepiej odpowiadała ona potrzebom naszych klientów. Służy temu wprowadzenie zróżnicowanych pod względem zakresu usług abonamentów oraz rozszerzenie obsługi kadrowo-płacowej o usługi doradcze w obszarze spraw pracowniczych. Specjalizujemy się o rozliczaniu dochodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.